Настоящият сайт е собственост на Фондация „Тоест“.

Тези общи условия представляват формален договор между вас и Фондацията в качеството ѝ на собственик и издател на toest.bg. Те задават рамката, съгласно която използвате услугите, предоставяни от сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, не бива да използвате нашите информационни услуги. Обратното предполага, че ги приемате.

Читателите получават право да ползват услугите на сайта само за лични и нетърговски цели.

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ЧИТАТЕЛ е всяко физическо лице, което ползва някоя от услугите на сайта.

ИЗДАТЕЛ е Фондация „Тоест“ с ЕИК 177229547 и адрес: София 1000, р-н „Средец“, ул. „6-ти септември“ № 32, етаж 2, офис 2 (адвокатска кантора), вписана от СГС с решение 1 от 24.10.2017 г. по ф.д. №619/2017 и в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

УСЛУГА е:

  • достъп чрез уеб браузър до статии или друго информационно съдържание, публикувано на toest.bg;
  • достъп чрез браузър, четец или софтуерна услуга до съдържание на toest.bg, разпространявано чрез RSS емисии;
  • получаване по имейл на бюлетини от предварително регистрирани/абонирани за това читатели.

ПАРТНЬОР е юридическо или физическо лице, с което ИЗДАТЕЛЯТ се намира в договорни отношения.

2. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху материали, публикувани на toest.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява нарушение.

💡
Материалите, публикувани на toest.bg, могат да бъдат цитирани при изрично посочване на първоизточника и с препратка към точния им интернет адрес (URL), в обем, който не превишава възприетите разбирания за цитат.

RSS емисиите на toest.bg могат да бъдат препубликувани или агрегирани от други сайтове без изрично разрешение, но само ако съдържанието и придружаващата го метаинформация (автор, дата и др.) не се филтрира или видоизменя. Всички други форми и формати на публикуване или визуализации на съдържание на toest.bg трябва да бъдат договорени предварително и ползвани само след писмено позволение от ИЗДАТЕЛЯ.

3. Реклама

💡
Сайтът toest.bg не публикува реклами, банери, платени репортажи и друго съдържание на трети лица срещу заплащане.

При съвместна работа с други организации за осъществяване на събития и дейности за създаване на разнообразно съдържание ИЗДАТЕЛЯТ може да споменава имената на тези организации в знак на благодарност за тяхното партньорство.

4. Поверителност и лични данни

Обобщена статистическа информация за посещаемостта на toest.bg се извършва чрез инструмента Plausible, който е европейски свободен софтуер с отворен код, не използва т.нар. бисквитки/cookies, съобразен е с всички изисквания на GDPR, PECR и CCPA и е инсталиран върху сървър, администриран от нашия технически екип. Тази статистика е обща и анонимизирана, не съдържа никаква демографска информация и е непотребна за профилиране.

Сайтът toest.bg съхранява само данни на свои регистрирани читатели и дарители, които са предоставени доброволно от тях самите. В повечето случаи това е само име и имейл адрес.

Регистрирани читатели и дарители на „Тоест“ могат да поискат заличаване на регистрацията си и данните, съхранявани за тях чрез имейл, изпратен до адрес gdpr{at}toest.bg.

ИЗДАТЕЛЯТ е администратор на лични данни и води регистър на дарителите си. Разкриване на такива данни е възможно само когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред.

Във връзка с изпълнение на задълженията си по чл. 7а (3) от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), ИЗДАТЕЛЯТ веднъж в годината декларира пред Министерството на културата всички получени дарения.

Фондация „Тоест“ в качеството си на издател на toest.bg приема дарения за издръжката на сайта по своята банкова сметка и чрез платежните системи Stripe и PayPal. Всяка от тези системи изисква минимум имейл, както евентуално и други данни, които се съхраняват съответно в регистрите на тези компании.

💡
Сайтът toest.bg не съхранява платежна информация на дарителите си.

Дарителите ни, които са и регистрирани читатели в сайта, могат да управляват своите дарителски планове и платежна информация чрез интеграцията на toest.bg със Stripe. В този случай сайтът ни може да визуализира платежна информация, но тя се предоставя от Stripe в реално време, само на конкретното лице, и не се съхранява от toest.bg.

5. Право на отговор

„Тоест“ предоставя право на отговор на физическо или юридическо лице, засегнато от публикация на сайта toest.bg, в обем (респ. времетраене), който не надвишава обема на публикацията, предизвикала реакцията. Публикуваме изпратеното безплатно, във вида, в който е получено, без редактиране, но го отбелязваме с етикет „Право на отговор“.

„Тоест“ си запазва възможността за отказ или особено мнение, когато право на отговор иска страна, която е била потърсена за позиция при изготвянето на материала и не е откликнала.

6. Ограничаване на отговорността на ИЗДАТЕЛЯ

Правим необходимото, за да поддържаме информацията на сайта точна и актуална, но това не изключва хипотезата да допуснем несъответствия или пропуски или да сме жертва на злонамерени кракерски атаки на трети лица, които са видоизменили наши публикации. ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последици и евентуални вреди, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на услугите на този сайт.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за информацията (вкл. за нейната пълнота и достоверност), публикувана на сайтове, към които нашият сайт съдържа препратки.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

7. Политика за „БИСКВИТКИ“

7.1. Какво представляват „бисквитките“?

Cookies (от англ.), или възприетото на български бисквитки, са малки парченца информация, които уеб сайтовете изпращат чрез вашия браузър до компютъра ви или до мобилното ви устройство. Целта е сайтът да може да разпознае това устройство следващия път, когато отново го посетите. Така той „запомня“ вас и настройките ви. Това осигурява консистентно поведение на сайта за всеки негов посетител, а също и удобства, като това да разпознае, че регистриран посетител е логнат и има достъп до личните си настройки. Уеб сайтовете могат да изпращат бисквитки както от свое име (обичайният случай), така и от името на други сайтове, чието съдържание или услуги предоставят или ползват (т.нар. бисквитки на трети страни).

7.2. Бисквитки, които изпраща toest.bg

Бисквитките, които изпраща toest.bg, имат за цел да идентифицират нашите регистрирани потребители, абонати на бюлетини, автори и сътрудници, като улесняват ползването на сайта и работата им с редакционния интерфейс на платформата ни.

Бисквитките, които ползва toest.bg, са анонимни. Те не съдържат и не съхраняват лични данни.

7.3. Контрол над бисквитките

Чрез своите браузъри (или разширения за тях) читателите могат да ограничават употребата на бисквитки, както и напълно да я забранят. За повече информация може да прегледате aboutcookies.org и youronlinechoices.eu (на български).

Моля, имайте предвид, че ограничаването или забраняването на бисквитките може да ограничи различни функционалности, които уеб сайтовете ви предоставят, както и напълно да попречи на някои от тях да работят правилно.

7.4. Бисквитки на други сайтове

Някои платформи (като социалните мрежи Facebook и Twitter, например чрез бутони за споделяне или харесване, или чрез вградени техни публикации в наши материали) могат да изпращат свои бисквитки (като трети страни) и чрез тях да проследяват някаква онлайн активност на наши читатели. Тъй като нямаме контрол върху този процес, се чувстваме задължени да предупредим и подскажем, че можете да забраните т.нар. cross-site tracking чрез настройка на вашия браузър. Това обаче може да доведе до пълна или частична невъзможност да виждате и разглеждате вградени от други сайтове публикации.

8. Читателски клуб „Тоест“

Читателският клуб „Тоест“ е партньорска програма, според условията на която членовете на клуба получават преференциални отстъпки от продукти и/или услуги, предоставяни им от партньори на програмата срещу персонален идентификационен код. Членове на клуба могат да бъдат дарители на „Тоест“, които отговарят на условията да се ползват от програмата.

Условията за ползване и актуалните партньори, предлагащи преференции за членовете на клуба, са публикувани на адрес toest.bg/club/.

9. Промени

ИЗДАТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в тези Общи условия по всяко време, като своевременно ги публикува тук.

Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на Фондация „Тоест“ в качеството ѝ на издател и влизат в сила от 01.02.2018 г. Последна промяна: 01.02.2023 г.