[Документът е в процес на попълване.]

1. Общи положения

1.1. В езиковата си политика сайтът се придържа към актуалните книжовни норми в българския език: граматични, правописни, пунктуационни, лексикални.

1.2. В настоящия документ се включват случаите, в които езикът в сайта се разграничава от книжовноезиковите норми (най-вече от Официален правописен речник на българския език. С.: БАН, Просвета, 2012).

1.3. В този документ са включени и правила, които не противоречат на актуалните книжовноезикови норми, но не са изрично уговорени и скрепени от кодификатора.

1.4. Вътрешните правила се включват в настоящия документ след обсъждане от членовете на екипа и вземане на общо решение.

1.5. Всички работещи във и за сайта се придържат към вътрешните правила за стил, граматика, правопис и пунктуация.

2. Стил

2.1. За назоваване на жени се употребяват съществителни имена от женски род.

журналистката Веселина Седларска, писателката Теодора Димова, председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, кметицата на София Йорданка Фандъкова

Изключения се правят за научни степени и звания.

професор Николчина, доцент Томова, инженер Пенева

2.2. С латиница се изписват названията на социалните мрежи.

Facebook, Twitter

3. Граматика

3.1. Глаголните форми на в състава на учтивата форма се употребяват в мъжки или в женски род ед.ч., съобразно пола на събеседника.

Господине, изпратил ли сте вече отговора си?
Госпожо, бихте ли споделила своето мнение?

3.2. В бройната форма на същестителните имена от м.р. с наставка -изъм гласната ъ изпада.

два механизма, два фразеологизма

4. Правопис

4.1. Главни и малки букви.

4.1.1. С главна буква се пишат названия на официални документи.

Протокол №456, Решение №283 на Министерския съвет

4.1.1. С малка буква се пишат думи, които не са съществителни собствени имена.

еврозона

4.2. Слято, полуслято и разделно писане.

4.2.1. Слято се пишат думите с първа съставка фото, радио, видео, аудио.

фотоапарат, радиопредаване, видеоклип, аудиокнига

4.3. Изписване на думи с цифри и букви.

4.3.1. Числителните редни имена се пишат със съответните арабски цифри, малко тире и последната сричка от думата.

1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти, 20-ти, 21-ви, 22-ри, 30-ти, 40-ти

Ако числителното редно име е членувано, определителният член се добавя.

1-вият, 1-вия, 1-вата, 1-вото, 1-вите
40-тият, 40-тия, 40-тата, 40-тото, 40-тите

5. Пунктуация

5.1. Запетая.

5.1.1. Не се поставя затваряща запетая на да-изречение.

Да отричаме очевидното е наивно.

5.2. Съчетаване на препинателни знаци при цитиране.

5.2.1. Ако цитатът представлява самостоятелно изречение и е след въвеждащо авторово изречение, завършващо с двоеточие, затварящите кавички на цитата се поставят след знака за край на изречение – точка, удивителен знак, въпросителен знак, многоточие.

Той каза: „Идеята е добра.“
Той възкликна: „Идеята е страхотна!“
Той попита: „Добра ли е идеята?“
Той каза: „Идеята е добра…“

6. Названия на държави и автономни области

Венесуела
Каталуния

7. Речник

венесуелски
дерибей
държава членка (на ЕС)
евроатлантически
каталунец

каталунски
комплектован
на път
онзи ден
отгоре надолу
отдолу нагоре
отдясно наляво
отляво надясно
оттогава досега
транзакция
утъпкан
фикс идея
Хо Чи Мин
четирийсет
шариат